· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 221-223
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Nefrotoksik Kemoterapiye İkincil Böbrek Yetmezliği Gelişen Bir Olguda FDG PET/BT'de Böbrek Bulguları
Gonca Kara Gedik1, Taylan Kara2, Pelin Özcan Kara1, Oktay Sarı3
1Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp, Konya, Türkiye
2Beyhekim Hastanesi, Radyoloji, Konya, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: karboplatin, nefrotoksisite, FDG PET/CT, vena kava süperior sendromu
Özet
Küçük hücreli akciğer kanseri tanısı almış 60 yaşındaki erkek hasta yeniden evrelenmek üzere FDG PET/BT istemiyle bölümümüze yönlendirildi. Kontrastlı toraks tomografisinde küçük hücreli akciğer kanserinin kitle etkisine bağlı olarak vena kava süperior sendromu geliştiği görülmekteydi.

FDG PET/BT'de sağ akciğer üst lobda artmış FDG tutulumu gösteren kitle lezyonu, kemik yapılarda belirgin olmak üzere tüm vücutta metabolik aktivite artışı gösteren lezyonlar, her iki böbrek boyutunda artış ve böbrek parankimlerinde diffüz artmış FDG tutulumu saptandı. Hastanın öyküsünden 450 mg/m2 dozunda karboplatin aldığı, PET/BT çekimi sırasında serum üre ve kreatinin seviyelerinin sırasıyla 81 mg/dl (n:17-43 mg/dl) ve 1.78 mg/dl (n: 0.7-1.2 mg/dl) olduğu öğrenildi. Tetkik esnasında günlük idrar miktarı 350cc/gün idi. Hastanın takibinde, serum üre ve kreatinin düzeylerinin 48 mg/dl ve 1.1 mg/dl'ye düştüğü ve günlük idrar miktarının normale döndüğü görüldü. Böbreklerdeki artmış FDG tutulumunun karboplatin toksisitesine ikincil gelişen akut tübüler nekroza bağlı olduğu düşünüldü. Takip sırasında renal fonksiyonların normale dönmesi de bu tezi desteklemekteydi. Bu sunumda küçük hücreli akciğer kanserli bir hastada karboplatin tedavisine bağlı nefrotoksisitenin FDG-PET/BT bulgularını sunuyoruz.

  • Başa Dön
  • Özet
  •