· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-031
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
Mesut Çimen1, Bayram Şahin2, Mahmut Akbolat3, Oğuz Işık4
1Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü, Ankara, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Sakarya, Türkiye
4Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Kırıkkale, Türkiye
Anahtar Kelimeler: tükenmişlik, iş doyumu, özel bakım merkezi
Özet
Amaç: Bir Özel Bakım Merkezi çalışanlarının tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin, bazı sosyo-demografik özellikler ve iş ile ilgili değişkenlere göre incelenmesi, tükenmişlik ve iş doyumu arasındaki ilişkinin yönü ve derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma Mart 2009 tarihinde İstanbul'da bulunan kamuya ait bir özel bakım merkezinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeği'nden oluşan bir anket kullanılmıştır. Çalışmada toplam 83 çalışana anket dağıtılmış, ancak dönüşü sağlanabilen 74 (%75.9) anket analizlerde kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Kruskal-Wallis Testi, Mann-Whitney U Testi, Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Ölçeklerin iç tutarlığını test etmek için Cronbach Alpha katsayısından yararlanılmıştır. Sonuçlar %95'lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılan Özel Bakımevi çalışanlarının tükenmişlik ve iş doyumu değerleri çok yüksek bulunmamıştır. Çalışanların cinsiyet, yaş ve görevleri ile tükenmişlik; cinsiyet, eğitim durumu ve görevleri ile iş doyumu alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamaktadır. Kadın çalışanların tükenmişlik düzeyleri erkeklerden daha yüksek olmasına karşılık, iş doyumu açısından erkekler daha olumlu durumdadır. Tükenmişlik alt boyutlarından yalnızca duygusal tükenmişlik, iş doyumunun belirlenmesinde etkilidir. Kişisel başarı ve ücret boyutları dışında, tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları ile iş doyumu ölçeğinin alt boyutları arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır.

Sonuç: Doğrudan hasta, yaşlı veya bakıma muhtaç insanlara hizmet vermenin güçlüğü dikkate alınarak, sağlık çalışanlarına uygun çalışma koşulları ve sosyal imkanlar sunmak yoluyla, iş doyumu düzeylerini artırıcı, tükenmişlik düzeylerini azaltıcı yönetsel önlemlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •