· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-039
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hastane Hizmetleri Hakkında Sağlık Çalışanlarının Algıları ile Hastaların Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
Ümit Hüda Gür3, Metin Ateş4, Gülfer Bektaş2, Arzu İrban1
1Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Bahat Halk Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: sağlık hizmetleri, hizmet kalitesi, hizmet algısı, ayaktan hasta, yatan hasta
Özet
Amaç: Sağlık hizmetlerinin kalitesi ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınma düzeylerinin de bir göstergesidir. Bu kapsamda standartlara uygun tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin, hastaların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde kaliteli ve hızlı şekilde sunulması gerekmektedir. Sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki etkileşim de sağlık hizmeti kalitesini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının hizmet algıları ile hastaların aldıkları sağlık hizmetini değerlendirmeleri arasında ilişki olup olmadığı bir saha araştırması ile incelenmiştir.

Çalışma Planı: Hastane etik kurulu ve yönetiminden izin alınarak sağlık çalışanları ve hastalardan oluşan örneklem grubuna anket uygulanarak araştırma verileri toplanmıştır. Hasta grubu ayaktan ve yatarak tedavi gören hastalar olarak iki ayrı grupta incelenmiştir.

Bulgular: Ayaktan tedavi gören hastaların aldıkları hizmeti değerlendirmelerinin, doktorların verdikleri sağlık hizmet algılarından daha olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Yatarak tedavi gören hastaların aldıkları hizmeti değerlendirmeleri ise, sağlık çalışanlarının (doktorlar ve hemşireler) hizmet algıları ile benzer olduğu görülmüştür.

Sonuç: Hastaların aldıkları sağlık hizmetlerini değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin sonucunda sağlık çalışanlarına da verdikleri hizmetlerin hastalar tarafından nasıl değerlendirildiği ile ilgili geri bildirim yapılması, sunulan sağlık hizmetleri konusunda daha özenli olunmasını sağlayarak kaliteli sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •