· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-050
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
PedsQL Sağlık Bakımı Ebeveyn Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması
Bahire Ulus1, Gülümser Kublay2
1Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara,Türkiye
Anahtar Kelimeler: ebeveyn memnuniyeti, geçerlliik, güvenirlik, hasta bakım kalitesi
Özet
Amaç: Bu araştırma, “PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amacı ile planlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışma metodolojik niteliktedir. Araştırmanın verileri J.W.Varni'nin geliştirdiği “PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışma bir üniversitenin çocuk hastanesi kliniklerinden hizmet alan toplam 420 ebeveyn ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacının geliştirdiği Genel Bilgi Formu ve “PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler ebeveynlerle yüz yüze görüşülerek araştırmacı tarafından toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde faktör analizi, Kruskal Wallis varyans analizi, Cronbach's alpha iç tutarlık testi, yüzdelik ve gruplar arası farkın önemlilik testi, Mann-Whitney U testi testi kullanılmıştır.

Bulgular: Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, “PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği”nin çocuk hastanesinden hizmet alan ebeveynlerin memnuniyet durumlarını ölçmede Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir (a =.93). Ebeveynlerin aldıkları hizmetlerden genel memnuniyetin yeterli düzeyde olduğu, ancak duygusal destek alabilme, iletişim ve bilgilendirme alanlarında memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: ”PedsQL Sağlık Bakımı Memnuniyet Ölçeği”nin çocuğu hastanede yatan ebeveynlerin memnuniyet durumlarını değerlendirmede kullanımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  •