· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-055
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kliniğimizde Ocak 2008 ve Mart 2011 Tarihleri Arasında Ektopik Gebelik Tanısı Almış Vakaların İrdelenmesi
Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Anıl Murat Sever, Abdülhamit Bozyiğit, Yavuz Tahsin Ayanoğlu
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: ektopik gebelik, epidemiyoloji
Özet
Amaç: Kliniğimize ektopik gebelik tanısıyla interne ettiğimiz olguların risk faktörleri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2008- Mart 2011 tarihleri arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde ektopik gebelik tanısı koyulan 75 hasta alındı. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları, şikayetleri, β-HCG değerleri, transvajinal ultrasonografi ile odak varlığı, büyüklüğü, fetal kalp aktivitesinin varlığı, son adet tarihleri, risk faktörleri, korunma yöntemleri ve uygulanan tedavi yöntemleri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 30,4±5,9 yıl idi. 30 hasta (%40) ağrı, 10 hasta (%13) adet rötarı ve 35 hasta (%47) vajinal hemoraji şikâyeti ile başvurdu. Ortalama gebelik haftası 5±1,7 hafta, ortalama β-HCG değerleri 4338 ± 6341,5 mIU/ml olarak bulundu. Yapılan transvajinal ultrasonografide 55 hastada (%73) ektopik odak izlendi, odak büyüklüklerinin ortalaması ise 36,6 ±16,2 mm olarak hesaplandı. 55 olgunun 18'inde (%32) ise fetal kalp aktivitesi izlendi. Kontrasepsiyon yöntemi olarak 5 olgu (%6,6) kondom, 3 olgu (%4) oral kontraseptif, 14 olgu (%18.7) rahim içi araç kullanırken, 53 olgu (%70,7) herhangi bir kontrasepsiyon yöntemi kullanmıyordu. 4 hastanın ektopik gebelik, 7 hastanın sezaryen, 1 hastanın adneksiyal kitle, 1 hastanın myomektomi, 3 hastanın appendektomi, 1 hastanın geçirilmiş barsak operasyonu öyküsü mevcuttu. Tedavi yaklaşımlarına bakılacak olursa, 18 hastaya (%24) ekspektan yaklaşım, 8 hastaya (%10,7) medikal tedavi ve 49 hastaya (%65,3) cerrahi tedavi uygulandı. 1 hastaya ise medikal tedavinin başarısız olması üzerine cerrahi tedavi uygulandı. Bütün hastalar şifa ile taburcu edildi, mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Çalışmamızda en sık başvuru şikayeti vajinal hemoraji (%47), en sık risk faktörü geçirilmiş batın cerrahisi (%22,7), en sık kontrasepsiyon yöntemi rahim içi araç (%18,7), en sık tedavi yöntemi ise cerrahi tedavi (%65,3) olarak bulundu. Bu epidemiyolojik çalışmanın verileri ışığında erken gebelikte en sık mortalite sebebi olan ektopik gebeliğin erken teşhis ve tedavi yöntemleri uygulanarak mortalitesinin azaltılabileceği vurgulanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •