· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 108-116
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon Riski ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisi
Birsen Altay1, Gonca Üstün2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi , Samsun, Türkiye
Anahtar Kelimeler: yaşlı sağlığı, depresyon, geriatrik depresyon ölçeği
Özet
Amaç: Bu araştırma psikiyatri dışı kliniklerde yatarak tedavi gören yaşlı hastalarda depresyon riski ve bazı sosyo-demografik özelliklerin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikte olan bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 01 Mart-30 Nisan 2008 tarihleri arasında yapılmıştır. Örnekleme bu tarihler arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 154 yaşlı hasta alınmıştır. Verilerin toplanmasında Sosyo- Demografik Özellikleri içeren form ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımı, ki-kare analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 69.68±6.81' dir. Yaşlıların %39.6'sı erkek, %60.4'ü kadındır. Yaşlıların GDÖ'nden aldıkları ortalama puan 13.46 ±6.87 olarak bulunmuştur. Kadınların %74.3'ünün erkeklerin %25.7'sinde depresyon riski taşıdığı bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir durumu, çocuk sayısı, depresyon riski arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (P<0.05). Yaşlıların ziyaretçisi gelme durumunun, sağlığı algılama, yaşlılığa bakış açısı ve hastalıkları ile ilgili bilgilendirilmelerinin depresyon riskini etkilediği (P<0.05) bulunmuştur.

Sonuç: Hastanede yatan yaşlıların GDÖ puanına göre %45.5'inde depresyon riski saptanmıştır. Hastanede yatan hastaların hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi ile hastalardaki depresyon riskinin azalması mümkündür.

  • Başa Dön
  • Özet
  •