· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 164-169
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Erişkin Kalp Cerrahisinde Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında NIRS Yöntemi ile Hepatik ve Renal (somatik) Oksijen Saturasyonu Takibi Anlamlı mı?
Fevzi Toraman1, Serpil Ustalar Özgen1, Cem Arıtürk2, Julide Sayın1, Esin Erkek2, Pınar Güçlü2, Murat Ökten2, Ümit Güllü2, Şahin Şenay3, Murat Burak Tektürk2, Hasan Karabulut3, Cem Alhan3
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi ve Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: somatik oksijen satürasyonu, ekstrakorporeal dolaşım, near infrared spektroskopi, erişkin açık kalp cerrahisi
Özet
Amaç: Erişkin açık kalp cerrahisinde, NIRS yöntemiyle karaciğer ve böbrek dokusu oksijen saturasyonu (KSO2 ,BSO2) ölçümünün, sonuç parametreleri üzerine olan etkisinin araştırılması.

Hastalar ve Yöntemler: Üniversitemiz etik kurul onayı ve onamları alınan koroner bypass cerrahisi olacak 88 hasta prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalara kliniğimizin rutin açık kalp cerrahisi protokolu dışında preoperatif dönemde, USG ile karaciğer ve sağ böbreğin cilde en yakın yerleri saptanarak operasyon sırasında bu lokalizasyonlara yerleştirilen NIRS problarıyla karaciğer ve böbrek satürasyonlarının takipleri alındı. Ölçümler; indüksiyon öncesi (T1), indüksiyon sonrası (T2), ekstrakorporeal dolaşımın (EKD) 10. dk.sı (T3), EKD'ın 20. dk.sı (T4), ısınma sonrası (T5), EKD bitiminde (T6) tekrarlandı.. Aynı süreçlerde pH, pCO2, pO2, laktat, ortalama arter basıncı ve kalp hızı (KH) değerleri de kaydedildi. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları preoperatif, postoperatif 2. ve 4. günlerde kreatinin, üre, ALT, AST değerleriyle değerlendirildi. Sonuçlar Pearson korelasyonu ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Karaciğer ve böbrek oksijen saturasyonu değerleri T2 periyodu dışında paralel değişim göstermiş olup Pearson korelasyonu yaklaşık r:0,6 düzeylerinde p<0,001 bulunmuştur. Böbrek saturasyonundaki yüzde değişim ile preoperatif ve postoperatif üre, kreatinin değerleri arasında anlamlı korelasyon bulunamadı. T2, T4, T5 periyotlarındaki karaciğer saturasyonu yüzde değişimi ile postoperatif 4. gün AST değerleri arasında zayıf ama anlamlı bir korelasyon (r: 0,220 p<0,03 ) vardı.

Sonuç: NIRS yöntemi ile erişkinlerde serebral, pediatrik hastalarda serebral ve somatik doku oksijen satürasyonları takip edilmektedir. Çalışmamızda; NIRS değerleri, hemodinamik parametrelerdeki stabilite ile uyumluluk gösterse de, erişkinlerde somatik oksijen satürasyonu takibinin anlamlı olduğunun söylenebilmesi için, perioperatif renal ve hepatik iskemi riskli obez olmayan hastalarda çalışmanın tekrarlanması gerektiği kanısındayız.

  • Başa Dön
  • Özet
  •