· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 170-175
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Gebelikte Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Ayşe Koyun
Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: cinsel fonksiyonlar, gebelik, gebelik trimesterleri
Özet
Amaç: Bu araştırma gebelikte cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte yapılan bir çalışmadır.

Çalışma Planı: Çalışma Akşehir'de birinci basamak sağlık kurumlarında yürütülmüştür. Yasal izinler alındıktan sonra, 1 Nisan - 31 Mayıs 2010 tarihleri arasında rast gele seçilmiş gönüllü 200 gebe çalışmaya katılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket formu ve Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (IFSF) yardımıyla toplanmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan gebelerin yaş ortalamaları 25.7±5.6 bulunmuştur. Gebelerin %20.5'inin birinci, %35'inin ikinci, %44.5'inin üçüncü trimesterde olduğu belirlenmiştir. Gebelerin %65'i gebelikte cinsel ilişki sıklıklarının azaldığını belirtmiştir. Yapılan istatistiksel analizde trimesterlere göre gebelerin cinsel ilişkiye girme sıklıklarında bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Gebelikte cinsel ilişkinin bebeğe zarar vereceği düşüncesine sahip olan gebelerin oranı %59, bu düşünceyle gebelikte cinsel ilişkide pozisyon değişikliğine gidenlerin oranı %45.5, pozisyon değişiklinin ne olduğu sorusuna cevap verenlerin oranı ise %27'dir (%8 klasik, %7 yan yatar pozisyon, %7 secde pozisyonu, %5 oturur pozisyon). İstatistiksel analizde cinsel ilişki sırasında bebeğin zarar göreceği düşüncesiyle pozisyon değişikliğine gidenlerin sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Araştırmada gebelerin IFSF puan ortalamaları 23.2±9.8 olarak saptanmış ve yapılan istatistiksel analizde IFSF skorlarını gebelik haftası ve gebenin çalışma durumunun etkilediği (p<0.05); eğitim düzeyinin, yaşın, ailenin gelir düzeyinin ve sağlık güvencesi varlığının (p>0.05) etkilemediği tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada gebelikte artan gestasyonel yaşla birlikte cinsel fonksiyonların gerilediği fakat sosyodemografik özelliklerin cinsel fonksiyonları etkilemediği ortaya çıkmıştır. Gebelikte tedavi edilmeyen cinsel sorunların doğumdan sonra daha da artacağı unutulmamalı, gerekli olgularda psikiyatrik destek alınmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •