· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-183
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
Sevim Çelik1, Sibel Kavrazlı2, Esra Demircan2, Nur Güven1, Özge Durmuş2, Emek Seçil Duran2
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Zonguldak, Türkiye
2Acıbadem Hastanesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: fiziksel tespit, hemşirelik, bilgi, tutum, uygulama
Özet
Amaç: Bu çalışma Zonguldak İl Merkezi'ndeki üniversite ve devlet hastanelerinde çalışan yoğun bakım hemşirelerinin fiziksel tespit kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel tipte araştırma, 149 yoğun bakım hemşiresinden 105'i ile yapılmıştır. Veriler Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi Düzeyi, Tutum ve Uygulamaları Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler, Mann - Whitney -U ve Kruskal - Wallis testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hemşirelerin bilgi puan ortalaması 8.00±1.37, tutum puan ortalaması 29.96±4.93, uygulama puan ortalaması 33.92±4.65'dir. Yoğun bakım üniteleri, çalışma yılı, haftalık çalışma saatleri ile hemşirelerin bilgi, tutum ve uygulama puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

Sonuç: Hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına yönelik bilgi puan ortalamalarının iyi, fiziksel tespit uygulamasına ilişkin tutumlarının da olumlu olduğu bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  •