· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 4, Sayfa(lar) 242-249
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Serebral Palsili Çocukların Anne-Babalarında Depresyon Seviyesini Belirleyen Değişkenler
Selvin Balki1, Özden Canbay2
1Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sivas, Türkiye
2Özel Gülüş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Malatya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Baba depresyonu, anne depresyonu, anne bildirimi, serebral palsi
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, serebral palsi (SP)'li çocukların klinik durumu ve anne-babalarının depresif belirtileri arasındaki ilişkiyi, anne algılarına önem vererek incelemektir.

Hastalar ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya, 4-28 yaşlarında (özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören) SP'li çocukların (24 erkek, 16 kız) ebeveynleri (22 baba, 40 anne) katıldı. Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Modifiye Ashworth Skalası kullanıldı. Ölçümler annelerin çocuklarının zihinsel engel ve sorunlu davranış düzeyi (2-nokta ölçek (evet/hayır) ve 10-cm-görsel analog skala, sırasıyla) değerlendirmesini içermektedir. Demografik bilgilerin yanı sıra ev egzersizleri, fonksiyonel durum ve bakım verme rolleri hakkında bilgiler toplandı.

Bulgular: Annelere göre, çocuklarının %40'ı zihinsel engele sahipti. Ortalama sorunlu davranış seviyesi 4.9 idi. Annelerin %45'i ve babaların %40'ında BDÖ'nin kesme noktasının üzerinde depresif belirti vardı. Zihinsel engelli SP grubunun annelerinin depresif belirtilerinde önemli artış bulundu (p<0.01). Çocukların zihinsel engelli (beta=0.440) anne depresyon ile ilgili idi (p<0.01). Bununla birlikte, çocukların davranış sorunları (beta=0.764) baba depresyon ile ilgili idi (p<0.001). Gelirin, hem anne ve hem de baba depresyonunda yordama etkisi vardı (sırayla beta=-0.329, -0.472). Değerlendirilen diğer parametreler ebeveyn BDÖ puanları üzerinde etkili olmamıştır.

Sonuç: SP'li çocuklarının engelleri hususunda annelerin algılarının göz önünde bulundurulması, ailelere yapılacak etkin desteğin belirlenebilmesi açısından önemli olabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •