· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 4, Sayfa(lar) 250-254
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İç Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi
Nazan Kılıç Akça, Sibel Kiper
Bozok Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Yozgat, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, eleştirel düşünme, iç hastalıkları hemşireliği
Özet
Amaç: Bu çalışma, iç hastalıkları hemşireliği dersinin hemşirelik öğr encilerinin eleştirel düşünme eğilimlerine etkisini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Hastalar ve Yöntem: Araştırmanın evren ve örneklemini, ilk defa iç hastalıkları hemşireliği dersi alan 55 öğre nciden araştırmacılar tarafından çalışma ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra kendi isteği ile araştırmaya katılmayı kabul eden 45 öğrenci oluşturdu. Veriler sosyo-demografik bilgileri içeren veri toplama formu ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ile topland ı. Formlar, iç hastalıkları hemşireliği dersinin ilk ve son gününde uygulandı. Verilerin analizinde Varyans analizi, Student t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: İç hastalıkları hemşireliği dersi alan öğrencilerin dönem başında eleştirel düşünme eğilim puanı düşük (199.8±14.7) olup dönem sonunda eleştirel düşünme eğilim puanında (226.3±22.7) istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı (p<0.001). Ayrıca ölçeğin doğruyu arama, açık fikirlilik ve sistematiklik alt boyutlarından istatistiksel olarak anlamlı bir artış belirlendi (p<0.001).

Sonuç: Bu doğrultuda, hemşirelik bölümü öğrencilerine eğitimleri süresince eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek öğretim yöntem ve stratejilerinin kullanılması için fırsat yaratılması önerilebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •