· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 4, Sayfa(lar) 255-261
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi
Sevgül Dönmez1, Hande Dağ1, Mert Kazandı2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Hastanesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: amniyosentez, anksiyete, depresyon, gebelik
Özet
Amaç: Amniyosentez öncesi gebelerde anksiyete ve depresyon risk düzeylerini belirlemektir.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma betimsel tipte olup, Aralık 2010- Mayıs 2011 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Hastanesi Prenatal Tanılama Polikliniği'ne amniyosentez yaptırmak için gelen 207 gebeye, işlem öncesinde uygulanmıştır. Veri toplama formu olarak birey tanılama formu ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; sayısal değerler, sayı ve yüzde dağılımı, ortalama, standart sapma, ki-kare, kolerasyon, varyans ve non parametrik veriler için kruskal-wallis analizleri kullanılmıştır.

Bulgular: Amniyosentez öncesi gebelerin anksiyete ölçeği (HAD-A) ortalaması 11.47±3.1 (min=0, max=17) olarak bulunmuştur. Kesme noktası 10 olarak alındığında gebelerin %76.3'ü anksiyete yönünden risk altında oldukları saptanmıştır. Depresyon ölçeği (HAD-D) ortalaması ise 8.40±2.65 (min=0, max=16) olarak bulunmuştur. Kesme noktası 7 olarak alındığında gebelerin %77.3'ü depresyon yönünden risk altında oldukları saptanmıştır.

Sonuç: Yaygın bir obstetrik prosedür olmasına rağmen amniyosentezin psikolojik etkileri çok az dikkate alınmış ve göz ardı edilmiştir. Çalışmamızda gebelerin çoğunluğunda amniyosentez öncesi anksiyete belirlenmiştir. Gebelerde amniyosentez öncesinde görülen anksiyeteyi azaltmak için gebe ve ailesinin işlem hakkındaki eksik bilgileri saptanmalıdır. Sağlık personeli tarafından gebelere amniyosentezin amaçları, yararları, riskleri ve sınırlılıkları ile ilgili bilgi verilmelidir. Ayrıca işlem sırasında uygun iletişim teknikleri kullanılarak gebenin anksiyetesi azaltılmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •