· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 068-071
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Klebsiella spp. İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirmesi
Hüseyin Agah Terzi, Engin Karakeçe, İhsan Hakkı Çiftci
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Klebsiella, antibiyotik duyarlılığı, GSBL
Özet
Amaç: Bu çalışmada, hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına gelen çeşitli klinik örneklerden izole edilen 218 Klebsiella spp. izolatının antibiyotik duyarlılıkları araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: Tanımlama ve antibiyogram çalışmalarında Vitek 2 (bioMérieux, Fransa) otomatize sistemi kullanılmış, duyarlılık sonuçları CLSI kriterleri esas alınarak belirlenmiştir.

Bulgular: Klebsiella spp. suşları sıklıkla idrar (147, %67), kan (32, %15), yara (20, %9) ve trakeal aspirat (13, %6) örneklerinden izole edilmiştir. Genişlemiş Spekturumlu Beta-Laktamaz (GSBL) üretimi bütün izolatlarda %33 (71/218) oranında olup, K. pneumoniae izolatlarında %35 (67, 193), K.oxytoca izolatlarında ise %16 (4/25) oranında saptanmıştır. GSBL üreten suşların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilen tek beta laktam antibiyotik olan karbapenem grubuna suşların tümünde %9 oranında direnç saptanmıştır. Bütün suşlar için en etkili antibiyotik amikasin (%99 duyarlı, 216/218) bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamız ile Klebsiella spp. suşları için ilk bölgesel veriler sunulmakta olup bu verilerin Klebsiella spp. enfeksiyonlarında yerel yaklaşımların belirlenmesinde ve antibiyotik kullanım politikalarının oluşturulmasında yardımcı olacağı düşünülmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •