· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 118-122
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Eğitim ile Empatik Beceri ve Empatik Eğilim Geliştirilebir mi?: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği
Aysel Karaca, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş
Düzce Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce, Türkiye
Anahtar Kelimeler: empati, hemşirelik öğrencileri
Özet
Amaç: Empati, kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir unsurdur. Çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerine verilen empatik beceri eğitim programının öğrencilerin empatik eğilim ve empatik becerilerinin gelişmesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma yarı deneysel tek grupta öntest-sontest düzeninde yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla Demografik Özellikleri İçeren Anket, Empatik eğilim ve becerilerini değerlendirmek için Dökmen (1994) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim (EEÖ) ve Empatik Beceri (EBÖ-B) ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde dağılımları ve EBÖ-B ve EEÖ ortalama empatik puanları ise paired samples t testi ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin eğitim sonrası empati puan ortalamasının eğitim sonrasında eğitim öncesine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır (p=0.000). Empatik eğilim ortalaması ise eğitim öncesi ve sonrası aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Sonuç: Empatik beceri geliştirme programı ile hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin empatik becerilerinin önemli oranda arttığı, ancak empatik eğilimlerinde değişiklik olmadığı görülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  •