· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 115-117
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Near İnfra Red Spektroskopisi (NIRS) Gerçekten Doku Saturasyonunu Ölçüyor mu?
Fevzi Toraman1, Esin Erkek2, Pınar Güçlü2, Jülide Sayın1, Cem Arıtürk3, Eyüp Murat Ökten3, Şahin Şenay4, Hasan Karabulut4, Cem Alhan4
1Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Sağlık Grubu, Kadıköy Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Sağlık Grubu, Kadıköy Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Üniversitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: doku oksijen saturasyonu, near infrared spektroskopisi
Özet
Amaç: Açık kalp cerrahisi sırasında kullanılan ekstrakorporeal dolaşım uygulamasının neden olduğu dolaşım fizyolojisindeki değişikliğin (nonpulsatil akım) serebral dolaşım üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Serebral dolaşımdaki bu değişikliklerin Near Infrared Spektroskopisi (NIRS) ile yakından izlenmesinin sonuç parametrelerini olumlu yönde etkilediğinin gösterilmesi, NIRS'in açık kalp cerrahisinde kullanım alanı bulmasına neden olmuştur. Ancak NIRS yöntemi ile yapılan ölçümlerde elde edinilen değerlerin güvenilirliği ile ilgili kuşkuların olması, bu değerlerin karşılaştırılacağı güvenilir başka parametrelerin (altın standart ) olmaması, NIRS'in yaygın kullanımını etkileyen en önemli neden olmuştur. Biz bu çalışmamızda arter ve ven kanı örneklerini alabileceğimiz bir dokunun (biseps kası) NIRS ile ölçülen saturasyon değerini, matematiksel olarak hesaplanan saturasyon değeri ile karşılaştırarak NIRS'in güvenirliğini göstermeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntemler: Elektif baypas cerrahisi sonrası yoğun bakım ünitesinde ekstübe olan 35 hasta prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastaların mevcut arteriyal kanülasyonlarının olduğu taraftaki üst kol çevresine prob bağlanarak doku oksijen saturasyonu ölçümü yapıldı. Aynı zamanda aynı taraftaki radial arterden ve brakial venden kan örnekleri alındı ve kan gazı analizi yapılarak, buradan elde edilen bilgilerden matematiksel olarak saturasyon hesabı (arterial saturasyonun 1/3'ü + venöz saturasyonun 2/3'ü) yapıldı. Ölçülen ve matematiksel olarak hesaplanan saturasyon değerleri arasındaki Pearson korelasyonuna bakıldı.

Bulgular: NIRS yöntemi (INVOS cihazı) ile ölçülen saturasyon değeri ile matematiksel olarak hesaplanan saturasyon değerleri arasındaki Pearson korealasyon katsayısı 0,87 p=0,0001 olarak bulundu.

Sonuçlar: rSO2 ile mSO2 arasında güçlü bir korelasyonun (r=0,87) bulunması, NIRS'ın çocuk hastalarda olduğu gibi erişkin hastalarda da, somatik doku saturasyonu ölçümü için kullanılabileceği konusunda umut verici olduğu kanısındayız.

  • Başa Dön
  • Özet
  •