· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 4, Sayfa(lar) 194-199
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Terapötik Ortam Algılamaları
Latife Utaş Akhan, Elif Beytekin, Yağmur Gamze Aydın, Hayriye Özgür, Gizem Küçükvural, Hatice Acar, Mustafa Ertuğrul Darıkuşu
Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Zonguldak, Türkiye
Anahtar Kelimeler: terapötik ortam, psikiyatri, hasta
Özet
Amaç: Araştırmada Zonguldak İl Merkezi'ndeki devlet hastanesinin psikiyatri kliniğinde yatan hastaların, terapötik ortamı algılama biçimlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma 6 Mart 2012 -1 Mayıs 2012 tarihleri arasında, devlet hastanesinin psikiyatri servisinde tedavi gören 111 hasta ile tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. Veriler, 10 sorudan oluşan sosyodemografik bilgi formu ve servis ortamı ölçeği ile toplanmış; analiz ve değerlendirmelerde ki kare, anova, bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. istatistiksel anlamlık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.

Bulgular: 30 yaş altı ve 51 yaş üstü bireylerin servis çalışanlarından daha fazla desteğe gereksinimleri olduğu, çalışanların erkek hastalar üzerinde daha fazla denetim sağlama davranışında bulundukları, hastaların en çok, ortamdaki kuralların ve işleyişin nasıl uygulanacağı konusunda servis çalışanlarından yeterli bilgiyi alabildikleri saptanmıştır.

Sonuç: Çalışma, hastaların bireysel özelliklerinin terapötik ortamı değerlendirmelerini etkilediği; çalışanların terapötik ortam oluşturulması konusunda daha fazla bilgiye gereksinim duyduklarını göstermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •