· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-093
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Entübe ve Sedatize Yoğun Bakım Hastalarının Pozisyon Verme ve Aspirasyon Sırasındaki Ağrı Davranışları
Hasibe Esen1, Zehra Kan Öntürk2, Aysel Badır3, Fatma Eti Aslan2
1Uludağ Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bursa, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Koç Üniversitesi , Sağlık Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım hastası, ağrı davranışı, ağrı, pozisyon verme, aspirasyon
Özet
Ağrı değerlendirmesinde en güvenilir kaynak hastanın kendisidir. Ancak yoğun bakım hasta (YBH)'ları çoğu zaman entübe ve sedatize oldukları için ağrılarını davranışlarıyla ifade ederler.

Amaç: Çalışma, entübe ve sedatize YBH' larının ağrı davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini, bir üniversite hastanesinin Yoğun Bakım Ünite (YBÜ)'sinde tedavi gören hastalar; örneklemi ise ilgili ünitede entübe ve sedatize olan, 38 hastanın pozisyon verme ve aspirasyon sırasında 228 ağrı davranışı oluşturdu. Veriler, Veri Toplama Formu, ‘Davranışsal Ağrı Ölçeği (DAÖ)' ve ‘ Ramsay Sedasyon Ölçeği (RSÖ)' ile araştırmacılar tarafından katılımlı gözlem yöntemiyle toplandı. Değerlendirme ‘Statistical Package for Social Sciences (SPSS)' programı ile yapıldı ve 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlandı.

Bulgular: Toplam 228 gözlemin % 30.3 (n=69)'ünde ağrı davranışı belirlendi. Aspirasyon işleminin pozisyon verme işlemine göre daha fazla (% 65.2; n=45) ağrı davranışına neden olduğu görüldü. Her iki ağrılı uygulama sırasında da en fazla (%50; n=33) gözlenen ağrı davranışı “ bacakları karına çekme” idi.

Sonuç: Sedatize ve entübe YBH'ların yaklaşık üçte birinin pozisyon verme ve aspirasyon gibi bakım uygulamaları sırasında ağrı hissetmeleri oldukça düşündürücüdür. Aynı zamanda YBH'ların sedatize iken ağrılarını davranışlarıyla bildirmeye çalışması sağlık profesyonellerince dikkate alınması gereken bir durumdur.

  • Başa Dön
  • Özet
  •