· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-053
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Rabiye Eğlence1, Nuray Şimşek2
1Nevşehir Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir, Türkiye
2Sinop Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sinop, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, maneviyat, manevi bakım
Özet
Amaç: Bireyin varlığı fiziksel, duygusal, sosyal, kültürel, spiritüel ve entellektüel boyutlarının bütünlüğünün korunması ve sürdürülmesi ile mümkündür. Bu nedenle hemşirelerin bütün bu alanların bakımını sağlayacak şekilde bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bu araştırma hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Nevşehir il merkezindeki devlet hastanesinde çalışan 103 hemşire oluşturmaktadır. Gönüllü katılım ve ulaşılamama nedenleri ile örneklemi 64 kişi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen tanımlayıcı anket formu ile Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi tek yönlü varyans analizi (one-way anova) ve iki ortalama arasındaki farkın önemlilik (t testi) testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin %59.4' ü manevi bakım hakkında bilgisi olduğunu ancak hastaların manevi bakım gereksinimlerini karşılayamadıklarını, karşılayamama nedenlerinin de zaman ve personel sayılarındaki yetersizlik olduğunu belirtmişlerdir. Hastaların manevi bakım gereksinimlerini karşılayabildiğini belirten hemşireler ise manevi gereksinimleri karşılayabilmek için hastalar ile konuştuklarını ve hastaları dinlediklerini ifade etmişlerdir. Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamaları 3.11 ± 0.41 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma bulguları hemşirelerin manevi bakımla ilgili bilgilerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda hemşirelik eğitiminde ve hizmet içi eğitimlerde manevi bakım konusuna yer verilmesi önerilebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •