· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-058
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sezaryen ile Doğum Yapacak Kadınların Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi
Meltem Aydın1, Derya Kaya Şenol2, Semra Erdoğan3
1Mersin Üniversitesi, Ebelik, Mersin, Türkiye
2Mersin Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik, Mersin, Türkiye
Anahtar Kelimeler: sezaryen ameliyatı, anksiyete, doğum
Özet
Amaç: Araştırma, sezaryen ameliyatı öncesi kadınların anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma 01. 04. 2009- 01.05.2009 tarihleri arasında, mesai gün ve saatlerinde, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Doğum Kliniği' ne başvuran, miadında, çalışmayı kabul eden 100 gebe ile yapılmıştır. Araştırmaya başlamadan kurumlardan gerekli izinler alınmıştır. Çalışmada Spielberger Durumluluk Anksiyete Ölçeği ile kadınların sosyodemografik bilgilerine ilişkin soruları içeren anket formu kullanılmıştır. İstatistik analizler MedCalc 12.5.0 paket programı ile elde edilmiştir. İstatistik anlamlılık olarak p<0.05 alınmıştır. Durumluluk kaygı puanının normallik kontrolleri Shapiro Wilk testi ile yapılmış ve normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Sosyo demografik özelliklere ve obstretrik özelliklere göre durumluluk kaygı puanları bakımından farklılıkları Student t testi ve One Way ANOVA testi ile test edilmiştir. Varyansların homojenliği kontrolleri Levene testi ile yapılmıştır. İkili karşılaştırmalar için Student-Newman- Keuls testi kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler olarak ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir.

Bulgular: Kadınların %62'sinin sezaryeninin daha önceden planlandığı, %30.6'sının acil sezaryene alındığı, %95'inin destek sistemlerinin güçlü olduğu, %66'sının ise sezaryen öncesi yüksek kaygı yaşadığı belirlenmiştir. Bulgularımıza göre kaygı düzeyini; doğum öncesi bakım alınan yer ve sağlık profesyoneli, sezaryen ameliyatı hakkında bilgilendirilme etkilemektedir. Yaş, eğitim, meslek, aile desteği, daha önce sezaryen olma durumunun anlamlı bir etkinliği saptanmamıştır.

Sonuç: Sezaryen ameliyatının yüksek anksiyeteye neden olduğu belirlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •