· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 106-112
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması
Murat Şahin1, Işıl Yıldırım2, Tevfik Karagöz2, Süheyla Özkutlu2, Sema Özer2, Dursun Alehan2, Alpay Çeliker3
1International Hospital, Pediatrik Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji, Ankara, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: endovasküler stent, çocuk, transkateter, sağ taraf kardiyovasküler
Özet
Amaç: Konjenital kalp hastalıklarında damar ve konduit darlıkları önemli bir sorundur. Merkezimizde sağ taraf kardiyovasküler yapılardaki darlıklara stent uygulanmış olan olguların klinik özellikleri ve sonuçları gözden geçirildi.

Yöntemler: 1999-2010 yılları arasında merkezimizde sağ taraf kardiyovasküler yapılara 17 hastaya 18 stent implantasyonu yapıldı. Hastaların yaşı, geçirilmiş cerrahi öyküsü, darlık bölgesinin anatomisi, ölçülebilen hastalarda darlık distal ve proksimali arandaki basınç farkı belirlendi. Pulmoner arter dallarına, sağ ventrikül-pulmoner arter (RV-PA) arasına, Fontan konduitine ve sağ ventrikül çıkış yoluna balon ile genişletilebilir stent yerleştirilmiş olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Klinik olarak siyanozu olmayan on üç hasta asiyanotik grup, siyanozu olan 4 hasta siyanotik grup olarak sınıflandırıldı.

Bulgular: Olguların median yaşları 5 yıl (5 gün-17 yaş), vücut ağırlıkları 18 kg (3.2-65 kg) idi. Asiyanotik grupta stent implantasyonu öncesi ve sonrası median sistolik basınç farkı (mmHg) RV-PA arasında 103'den 73'e; Fontan dolaşımında ve pulmoner arter dallarında 8 mmHg'dan 1 mmHg'ya düştü. Asiyanotik grupta darlık çapında 2.4 kat artış, siyanotik grupta oksijen saturasyonun median %45'den %80'e yükseldiği gözlendi, klinik olarak hastaların siyanozunda belirgin düzelme gözlendi. İzlem sırasında altı hastada stentte daralma görüldü. Asiyanotik grupta bulunan hastalardan dördüne stent implantasyonu sonrası cerrahi girişim yapıldı. Cerrahi girişim nedeni bir hastada stentte kırılma iken diğer hastalarda restenozdu.

Sonuç: Konjenital veya edinsel darlıkları olan ve balon anjiyoplastiye yanıt alınamayan çocuklarda stent implantasyonu cerrahi tedaviye alternatif etkili ve güvenli bir yöntemdir. Somatik büyüme, neointimal proliferasyon ya da rezidüel darlık nedeniyle redilatasyon veya cerrahi girişim gerekebileceği akılda tutulmalıdır. Konjenital kalp hastalıklarında ağır hipoksi varlığında ve/veya cerrahi şansının düşük olduğu durumlarda darlık bölgesine koroner stent uygulaması hayat kurtarıcı olabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •