· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-120
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İntratekal Hiperbarik Bupivakaine Eklenen Farklı Adjuvan Ajanların ve Total İntravenöz Anestezinin, Postoperatif Analjezik Özellikler Üzerine Etkileri
Abdulkadir Yektaş, Enver Belli
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: spinal anestezi, total intravenöz anestezi, intratekal multimodal analjezi, fentanil, sufentanil
Özet
Amaç: Biz bu çalışmayı, spinal anestezi uygulanan olgularda, hiperbarik bupivakaine eklenen farklı adjuvan ajanların, postoperatif analjezi üzerine etkilerini ve spinal anestezi ile total intravenöz anestezi (TİVA) arasındaki postoperatif analjezik farklılıkları ortaya koymak amacı ile planlandık.

Gereç ve yöntemler: 100 olgu rastgele 20 olguluk 5 gruba ayrıldı. Grup SF (15 mg %0,5 hiperbarik bupivakain ve 0,5 mL serum fizyolojik), diğer gruplarda serum fizyolojik yerine: Grup HB (2,5 mg hiperbarik bupivakain), grup F (25 μg fentanil), Grup S (2,5 μg sufentanil) hiperbarik bupivakaine eklendi. Grup T de propofol ve remifentanil ile TİVA uygulandı. Total spinal ilaç volümü 3,5 mL idi. Postoperatif analjezi süresi, postoperatif analjezi süresi sonundaki VRS puanları, postoperatif analjezi süresi sonrasında 2. saatte tüketilen tramadol miktarı ve anestezi verilmesinden sonraki 24. Saatte tüketilen tramadol miktarı kaydedildi.

Bulgular: Postoperatif analjezi süresi Grup F ve Grup S de diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı uzundu. Postoperatif analjezi süresi sonundaki VRS skorları Grup F ve Grup S de diğer gruplara göre anlamlı düşüktü. Postoperatif analjezi süresi sonrasında ki 2. saatte tüketilen tramadol miktarı ve anestezi verildikten sonraki 24. saatte tüketilen tramadol miktarı Grup F ve Grup S de istatistiksel olarak anlamlı düşüktü. Spinal anestezi yapılan tüm gruplarda postoperatif anestezi süresi Grup T'ye göre daha uzundu.

Sonuç: Fentanil ve sufentanil intratekal multimodal analjezi oluşturarak postoperatif analjezi süresini uzatır, postoperatif analjezi süresi sonunda ki VRS skorlarını düşürür, postoperatif ağrı kesici ihtiyacını azaltır. Spinal anestezide postoperatif analjezi süresi Grup T'ye göre daha uzundur, postoperatif ağrı kesici ihtiyacı Grup T'ye göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktür.

  • Başa Dön
  • Özet
  •