· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 121-124
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirus ve Adenovirus Sıklığı
Birol Şafak
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Balıkesir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Rotavirus, adenovirus, viral gastroenterit
Özet
Amaç: Bu çalışmada hastanemize başvuran çocuk hastalarda rotavirus ve enterik adenovirus gastroenterit sıklığının belirlenmesi ve etken dağılımının yaş, cinsiyet ve mevsimsel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: Eylül 2011-Mayıs 2013 tarihleri arasın da hastanemize ishal şikayeti ile başvuran 0-6 yaş arasındaki 568'i erkek, 418'i kız çocuktan elde edilen 986 dışkı örneği incelenmiştir. Örneklerde rotavirus ve enterik adenovirus antijen lerinin varlığı kalitatif immünokromatografik test ile araştırılmıştır.

Bulgular: İncelenen 986 örneğin 146'sında (%14.8) bir ya da birden fazla viral antijen saptanmış; rotavirus ve adenovirus saptanma oranları sırasıyla; %12.4 (122/986) ve %1.9 (19/986) olarak belirlenmiştir. Beş hastada (%0.5) ise, rotavirus ve adenovirus antijenleri birlikte sap tanmıştır. Erkek çocukların %13.5'inde, kız çocukların %16.5'inde bir ya da birden fazla viral antijen pozitif bulunmuştur. Rotavirus pozitifliği, 0-12 aylık çocuklarda (n= 350) %9.1, 13-24 aylık çocuklarda (n= 231) %16, 25-36 aylık çocuklarda (n= 106) %21.7, 37-48 aylık çocuklarda (n= 55) %20, 49-60 aylık çocuklarda (n= 46) %13 ve >60 aylık çocuklarda (n= 198) %6.6 olarak saptanmıştır. Bu oranlar adenovirus için sırasıyla; %1.4, %0.4, %6.6, %1.8, %2.2 ve %2 olarak bulunmuştur. Rotavirus ve adenovirus birlikte pozitifliği, 0-12 aylık çocuklarda (n= 350) %0.9, 13-24 aylık çocuklarda (n= 231) %0,4 ve >60 aylık çocuklarda (n= 198) %0.5 olarak saptanmıştır. Rotavirus antijeni pozitif olgu sayısında kış ve ilkbahar başında bir artış izlenmiştir. Adenovirus antijenleri ile mevsimler arasında korelasyon saptanamamıştır.

Sonuç: Bölgemizde rotavirus enfeksiyonlarının özellikle çocukluk çağı gastroenteritleri arasında önemli bir sıklığa sahip olduğu bulunmuştur. 0-5 yaş arası çocuklarda en yaygın gastroenterit etkeni olan rotavirus özellikle kış mevsiminde ve ilkbahar başlangıcında rutin olarak araştırılmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •