· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 129-134
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi
Cemile Kuzu1, Bahire Ulus2
1Uludağ Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hemşirelik Müdürlüğü, Bursa, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: cerrahi hasta, hasta memnuniyeti, hemşirelik bakımı
Özet
Amaç: Bu çalışma Cerrahi kliniklerde tedavi gören hastaların aldıkları hemşirelik bakımından memnuniyet durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma, Mayıs-Haziran 2013 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, cerrahi kliniklerinde, cerrahi girişim geçirerek tedavi gören 224 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında Demografik Özellikler Formu ve Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği kullanıldı. Veriler; yüzdelik, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis istatistiksel testleri ile analiz edildi.

Bulgular: Bu çalışmanın sonunda, araştırma grubuna alınan hastaların memnuniyet durumlarının cinsiyet, yaş, meslek, medeni durum, sosyal güvence, ekonomik durum, yaşadığı yer, tedavi görülen klinikler, önceki hastane deneyimi, oda tipi ve tedavi gördüğü gün sayısından etkilenmediği ancak eğitim durumunun memnuniyet üzerinde etkili olduğu (p<0,05) belirlendi. Bu araştırmaya katılan bireylerin hemşirelik bakımından memnuniyetinin çok iyi düzeyde olduğu saptandı. Memnuniyet alanları incelendiğinde; hastaların mahremiyetine gösterilen saygıdan memnuniyetin en yüksek düzeyde olduğu, kendilerini evinde gibi hissetme durumundan memnuniyetin ise en düşük düzeyde olduğu saptandı.

Sonuç: Bu araştırmadan elde edilen bilgiler doğrultusunda; cerrahi kliniklerde tedavi gören hastaların, hemşirelik bakımından memnuniyetlerinin oldukça yüksek olduğu, hastaların mahremiyetine yüksek oranda saygı gösterildiği saptandı. Ancak bu hastaların kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri alanında memnuniyet düzeyinin düşük olduğu belirlendi. Bu alana yönelik yapılabilecek iyileştirme çalışmalarına yol gösterebilmesi amacıyla, cerrahi kliniklerde tedavi gören hastaların kendilerini evlerinde hissedebilmeleri için nelere gereksinim duyduklarını belirleyen çalışmaların yapılması önerilebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •