· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 158-163
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Çankırı İlindeki Şehit Aileleri ve Malul Gazilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Depresif Durumlarının Belirlenmesi
Songül Duran1, Gül Ünsal2
1Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Myo, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bitlis, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Gazi ve şehit aileleri, psikolojik dayanıklılık, depresyon
Özet
Amaç: Araştırmada, şehit ailelerinin ve malul gazilerin depresyon ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini 01.05.2011 – 30.05.2011 tarihleri arasında Çankırı Gazi ve Şehitler Derneği üyesi olan ve il merkezinde ikamet eden gönüllü 75 birey oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, “Kişisel Bilgi Formu”, “Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)” ve “Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” kullanılmıştır.

Bulgular: Depresyon ölçeği kesme puanına göre gazilerin %9.1'inde depresyon, şehit ailelerinin %32.8'inde ise depresyon olduğu saptanmıştır. Şehit ailelerinde eğitim düzeyi ile toplam depresyon puanları arasında negatif bir ilişki saptanmıştır (r =.273; p =0.020). Malul gazilerde ise çocuk sayısı arttıkça toplam depresyon puanın da arttığı bulunmuştur (r =.705; p =0.023).

Şehit aileleri (99.1 ± 8.2) ve malul gazilerin (99.0± 9.7) Psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldığı toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir fark saptanmamış ve dayanıklılık düzeyleri orta düzeyde bulunmuştur. Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin alt boyutlarından aile uyum puanının şehit ailelerinde daha yüksek olduğu saptanmıştır (Z=2.182; p=0.029). Ölçeğin diğer alt boyutlarından alınan puan ortalamaları (‘Kendilik algısı 18±3', ‘Gelecek algısı 12±2.7', ‘Yapısal stil 12±3.3', ‘Sosyal yeterlilik 18±3.5' ve ‘Sosyal kaynaklar 19±3.5') arasında gazi ve şehit aileleri arasında anlamlı bir fark saptanmamış (p>0.05) ve dayanıklılıkları orta düzeyde bulunmuştur.

Sonuç: Şehit ailelerinde görülen depresyon puanı malul gazilere oranla daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Şehit aileleri (99.1 ± 8.2) ve gazilerin (99.0± 9.7) Psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldığı toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir fark saptanmamış ve dayanıklılık düzeyleri orta düzeyde bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  •