· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 200-203
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Etkenler
Engin Karakeçe, Tayfur Demiray, Fergül Erdoğan, İhsan Hakkı Çiftci
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sakarya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: endotrakeal aspirat, ventilalatör ilişkili pnömoni, antibiyotik direnci
Özet
Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) meydana gelen hastane enfeksiyonları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu enfeksiyonların tanısı için endotrakeal aspirat (ETA) örnekleri ile yapılan çalışmalar tedavinin düzenlenmesinde ve takibinde yol göstericidir. Bu çalışmada ETA örneklerinden izole edilen şüpheli patojenler ve antibiyotik direncinin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 2011-2012 yılları içinde Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen ETA örneklerinden izole edilen 304 mikroorganizma dahil edilmiştir. Tüm veriler retrospektif olarak elde edilmiş olup; bakteriyolojik çalışmalar konvansiyonel yöntemlerle yapılmış, tanımlama ve antibiyotik duyarlılık çalışmaları otomatize sistemle (Vitek2) gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Toplam 304 hasta örneğinden sıklıkla Acinetobacter baumannii (%42), Pseudomonas aeruginosa (%28) ve Klebsiella pneumonia (%10) izole edilmiştir. Özellikle ETA örneklerinden izole edilen A. baumannii suşlarının yüksek karbapenem direnç oranı (≥ % 89) dikkat çekici bulunmuş, doripenem, imipenem ve meropenem için MIK50 MİK90 değerleri benzer olup sırasıyla otomatize sistemin üst sınırı olan ≥8 μg/ml, ≥16 μg/ml ve ≥16 μg/ ml olarak hesaplanmıştır. P. aeruginosa suşlarının karbapenem direnci % 80 olup, doripenem, imipenem ve meropenem MIK50 düzeyleri ≥8 μg/ml, ≥8 μg/ml ve ≥16 μg/ml, MİK90 düzeyleri ≥8 μg/ml, ≥16 μg/ml ve ≥16 μg/ ml olarak saptanmıştır.

Sonuç: Günümüzde hastanelerin endemik ve dirençli patojenleri olan A. baumannii ve P. aeruginosa infeksiyonları için kontamine ortamlar kaynak oluşturmaktadır. Bu tür dirençli mikroorganizmaların izolasyon, tanımlama ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesinde halen kullanılan yöntemler hem zaman hemde maddi kayıplara neden olmaktadır. Kolay, hızlı ve doğru sonuç veren ve uygun maliyetli olan yöntemlerin kullanıma girmesinin yararlı olacağı inancındayız.

  • Başa Dön
  • Özet
  •