· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 222-228
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler
Tülay Ayyıldız1, Dilek Konuk Şener2, Funda Veren1, Hülya Kulakçı1, Fatma Akkan3, Asuman Ada3, Ayşe Aldoğan3, Kezban Yeral3, Azize Emek3, Derya Tetik3, Gülşah Dinç3
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik, Zonguldak, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik, Düzce, Türkiye
3Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik, Zonguldak, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, üniversite öğrencisi, akademik başarı, benlik saygısı, kaygı düzeyi
Özet
Amaç: Araştırma, üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri, benlik saygısı ve kaygı düzeylerinin akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Çalışma Planı: Araştırma Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü'nde öğrenim gören, araştırmanın yapıldığı dönemde okula devam eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 308 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 23 sorudan oluşan tanıtıcı bilgi formu, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği ve Durumluk– Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, Kolmogorov-Smirnov testi, ortalama, standart sapma, ortanca (min-max), Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis varyans analizi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular-Sonuç: Öğrencilerin akademik ortalamalarının cinsiyet (p=0.0001), öğrencilerin geldikleri lise türü (0.015) ve hemşirelik mesleğinin saygınlığı hakkındaki düşüncelerine (p=0.04) göre farklılaştığı belirlenmiştir. Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin akademik başarıları ile tercih sıralaması, kazanma yılı, Benlik Saygısı Ölçeği, Sürekli Kaygı Puanları arasında anlamlı ilişki saptanmazken, öğrencilerin yaşları (p=0.04, r=0.11) ve sınıfları arasında (p=0.001, r=0.33) anlamlı ve pozitif yönde, Durumluk Kaygı Puanları (p=0.03, r=-0.12) arasında ise anlamlı ve negatif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •