· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-235
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
Eylem Paslı Gürdoğan1, Şule Ecevit Alpar2
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Edirne, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Klinik Yönetişim İ klimi, hemşirelik, geçerlilik, güvenilirlik
Özet
Amaç: Örgütsel gelişimin sağlanmasında klinik yönetişim ikliminin önemli bir yeri vardır. Bu çalışma Klinik Yönetişim İklimi Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenilirliğinin yapılarak, hemşirelik literatürüne kazandırılması amacıyla planlandı.

Hastalar ve yöntem: Bu çalışma metodolojik niteliktedir. Araştırmanın verileri Freeman'in geliştirdiği “Klinik Yönetişim İklimi Ölçeği (KYİÖ)” ile toplandı. Çalışma bir üniversite hastanesinde çalışan 200 hemşire ile gerçekleştirildi. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik aşamasında dil geçerliliği, kapsam geçerliliği, madde analizleri, iç tutarlılık ve test – tekrar test yöntemleri kullanıldı.

Bulgular: Ölçeğin dil ve kapsam geçerliliği sağlandı. KYİÖ'nin madde analizleri sonuçları, maddelerin ölçtükleri özellik açısından ayırt edici olduğunu gösterdi. İç tutarlılık güvenilirliğinin belirlenmesi için yapılan analiz sonucunda cronbach alpha katsayısının yüksek olduğu bulundu (α=0.89). Testtekrar test güvenilirliği 0.94 olarak bulundu.

Sonuç: Analizler sonucunda KYİÖ'nin Türk toplumuna uygulayabilmek üzere geçerli ve güvenilir bir araç olduğu bulundu.

  • Başa Dön
  • Özet
  •