· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 4, Sayfa(lar) 276-280
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Bilgi ve Görüşleri
Filiz Adana1, Nurdan Gezer2, Serdal Öğüt3
1Adnan Menderes Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği, Aydın, Türkiye
3Adnan Menderes Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, Aydın, Türkiye
Anahtar Kelimeler: bilgi düzeyi, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), öğrenci
Özet
Amaç: Bu çalışma hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalara ilişkin bilgi ve görüşlerini araştırmak amacıyla planlanmıştır.

Gereç Yöntem: Araştırmaya, 187 öğrenci katılmıştır. Tanımlayıcı-kesitsel araştırmada kullanılan form genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO) ilişkin literatür taranması ile oluşturulmuştur. Veriler, SPSS 15.0 paket programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %64.2' si hemşirelik, %35.8'i ebelik bölümü öğrencisi olup; öğrencilerin yaş ortalaması 20.63±1.53'tür. Öğrencilerin %63.6'sı GDO'yu gen katkılı gıda olarak, % 48.1'i hibrit tohumlardan üretilmiş gıda olarak tanımlamış, %72.2'si bu konuda bilimsel bir yayın okumadığını, %81.3'ü derslerinde bu konuya yer verilmediğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %74.3'ü GDO'lu ürünleri insan sağlığı için zararlı bulmakta, %74.9'u GDO'yu potansiyel kanserojen olarak görmektedir. Öğrencilerin %61.5'i GDO'yu doğal çevre için zararlı görmekte, %59.4'ü bunun sebebinin florada meydana gelen değişimden kaynaklandığını ifade etmektedir. Öğrencilerin %40.1'i GDO'nun dünyada sosyoekonomik sorunlara neden olduğunu düşünmekte, %73.8'i bu durumdan en çok çiftçilerin etkilendiğini belirtmektedirler.

Sonuç: Araştırma sonuçları göstermektedir ki; geleceğin sağlık profesyoneli olan ebelik ve hemşirelik öğrencileri bu konuda yeterli bilgiye sahip değildirler. Bu çerçevede öğrencilerin GDO'ya ilişkin duyarlılıklarının arttırılması gereklidir. Bu amaçla, okullarda GDO konusunda bilgilendirici dersler verilebilir. Buna ek olarak, sağlığı etkileyen küresel politikalara ilişkin bilgilendirici etkinlikler düzenlenebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •