· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-024
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Adjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Mide Kanserli Hastalarda Prognostik Faktörler
Vildan Kaya1, Aylin Fidan Korcum2, Mustafa Yıldırım3, Melek Gamze Aksu2, Hasan Mutlu4, Beyza Şirin Özdemir2, Ali Aydın Yavuz2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi, Antalya, Türkiye
3Medikal Park Gaziantep Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Gaziantep, Türkiye
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: mide kanseri, kemoradyoterapi, prognoz, evre, lenf nodu
Özet
Amaç: Mide kanseri progresif seyirli bir hastalıktır. Tek küratif tedavi olan cerrahiye rağmen hastalık nüks edebilmektedir. Çalışmamızda mide kanseri nedeniyle adjuvan kemoradyoterapi uyguladığımız hastalarda klinikopatolojik prognostik faktörler araştırıldı.

Materyal ve Metod: Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında 2008-2011 yılları arasında postoperatif 5FU bazlı kemoterapi ve eş zamanlı radyoterapi uygulanan hastaların verileri incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 25'i (%31.6) kadın, 54'ü erkek (%68.4) toplam 79 hasta alındı. Hastaların ortalama takip süreleri 21.5±14.1 (3.8- 87.6) aydı. Hastaların 2 yıllık sağkalımı %63.8, 3 yıllık sağkalımı %39.3 olarak saptandı. Genel sağkalımın çok değişkenli analizlerle incelenmesinde cinsiyet, yaş, tümör invazyon derinliği, histolojik grade ve histolojik alt tipi ile sağkalım arasında ilişki tespit edilmedi (p=0.358, p=0.156, p=0.223, p=0.939). Buna karşın hastaların lenf nodu durumu ve hastalığın evresi ile genel sağkalım arasında istatiksel anlamlılık saptandı (p=0.002, p=0.003).

Tartışma: Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak evre ve lenf nodu durumunun hem hastalıksız sağkalım hem de genel sağkalım için en önemli prognostik faktörler olduğunu ortaya koyduk.

  • Başa Dön
  • Özet
  •