· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-030
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
3 ve 4 Parçalı Humerus Üst Uç Kırıklarının Kilitli Plak ile Tedavisinde Yaş, Cinsiyet ve Kırık Parça Sayısının İşlevsel Sonuçlara Etkisi
Yunus Demirtaş, Serdar Yılmaz, Alper Deveci, Murat Gülçek, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Yıldırım, Sualp Turan, Ahmet Uçaner
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: humerus üst uç kırığı, kilitli plak, osteopeni, komplikasyon, yaşlı hasta
Özet
Amaç: Üç ve dört parçalı humerus üst uç kırıklarında anatomik kilitli plak ile cerrahi tedavi uygulanmış hastaların işlevsel sonuçlarının yaşa, kırıkların parça sayısına ve cinsiyete göre değişimi değerlendirildi.

Hastalar ve Yöntem: Humerus üst uç parçalı kırığı nedeniyle anatomik kilitli plak ile tedavi edilen 36 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 62.2 (yaş dağılımı 28-81) idi. Hastaların 16'sı erkek, 20'si ise bayan idi. 21 hastada 3 parçalı kırık, 15 hastada ise 4 parçalı kırık nedeniyle tedavi gördüğü anlaşıldı. Hastalar 60 yaş altı A grubu (13 hasta) ve 60 yaş ve üstü (26 hasta) olarak 2 gruba ayrıldı. Hastalar son kontrollerine çağırılarak kırığın radyografik ve işlevsel durumu değerlendirildi. Ortalama takip süresi 31,1 (dağılım 14-56) ay idi. Hastaların yaşı ve kırık parça sayısına göre işlevsel durumlarının karşılaştırılması için Mann-Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların tamamında kırık kaynaması gerçekleşti. İki hastada antibiyotik tedavisi ile iyileşen yüzeyel yara yeri enfeksiyonu, 3 hastada kısmi avasküler nekroz, 5 hastada varus açılanması, 2 hastada vida migrasyonu, 2 hastada ise sıkışma sendromu geliştiği tespit edildi. Hastaların ortalama Constant skoru 71,75±10,6 (dağılım 48-98) idi. Hastaların ortalama işlevsel sonuçları kırık parça sayısından bağımsız olarak A grubunda B grubuna göre daha yüksek bulundu (p<0.001). Yaştan bağımsız olarak 3 parçalı kırıkların işlevsel sonuç ortalaması 4 parçalı kırıklardan daha yüksek idi (p=0.04). Cinsiyet açısından işlevsel sonuçlar arasında bir fark saptanmadı(p=0.091).

Sonuç: Üç ve dört parçalı humerus üst uç kırıklarında anatomik kilitli plak ile tespit etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak kırık parça sayısının artması ve ileri yaş, omuz fonksiyonlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •