· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-098
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Obeziteye Yönelik Tutum ve İnançların Geliştirilmesinde Sağlık Programlarının Etkisi
Gülcan Kahraman, Türker Baş, Mahmut Akbolat
Sakarya University, Sağlık Yönetimi, Sakarya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: obezite, sağlık inanç modeli, sağlık programları
Özet
Amaç: Obezite problemi yaşayan bireylerin obeziteye yönelik tutum ve inanç geliştirmelerinde sağlık ile ilgili televizyon programlarının etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Çalışmada, obezite sorunu yaşayan bireylerin sosyodemografik özelliklerinin, bu kişilerin koruyucu sağlık davranışı gerçekleştirmesinde etkili olup olmadığı da incelenmiştir.

Hastalar ve Yöntem: Sakarya ilinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına başvuran 365 kilolu ve obez birey üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Dedeli ve Fadıloğlu (2011) tarafından geliştirilen Obezite Sağlık İnanç Modeli Ölçeği kullanılmıştır. Televizyonda yayınlanan sağlık programları ile ilgili 6 soru sorulmuştur. 2014 yılının Ocak ayında başlanan veri toplama süreci, 2014 yılının Mart ayında sonlandırılmıştır. Nicel verilerin analizi, frekans, fark, korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Cinsiyet ve medeni durum dışında kalan bütün sosyo-demografik özellikler ile obeziteye yönelik tutum ve inanç geliştirme arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ölçeklerin alt boyutları arasında anlamlı ancak zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, sağlık programlarının obeziteye yönelik tutum ve inançların geliştirilmesinde etkisinin zayıf olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Obeziteye yönelik tutum ve inanç geliştirmede kilolu ve obez bireylerin neleri tehdit olarak algıladığı, neleri engel olarak gördükleri, neleri fayda olarak düşündüklerinin belirlenmesiyle obezite ile mücadelede daha gerçekçi politikaların oluşturulabileceği söylenebilir. Ayrıca, obeziteye yönelik tutum ve inanç geliştirmede televizyon programlarının etkisinin zayıf bulunmasında ürün ya da hizmet reklamı içerikli yayınların yapılmasının etkili olabileceği düşünülmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •