· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-104
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi, Tutum ve Davranış Özelliklerinin İncelenmesi
Gül Ergün1, Cansu Çakır2
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Burdur, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: cinsellik, hemşirelik öğrencileri, cinsel sağlık
Özet
Giriş: Cinsellik, insanın temel gereksinimlerinden biri olduğu için insan sağlığı ele alınırken önem verilmesi gereken bir parçası da cinsel sağlık kavramıdır. Cinsel sağlığın geliştirilmesinde eğitim çok önemli bir faktördür. Sağlık ekibinin önemli bir parçası olan hemşirelerin rolleri arasında hasta ya da sağlıklı bireylere eğitim vermek de bulunmaktadır. Bu nedenle hemşirelerin cinselliğe olan bakış açıları ve cinsel sağlıkla ilgili bilgi düzeyleri son derece önemlidir.

Amaç: Bu çalışma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin cinsel sağlıkla ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi ve bunların bazı değişkenlerle ilişkisinin saptanması amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini (N=104) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunun son sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem grubu evrenin tamamı şeklinde belirlenmiş ve 94 kişi araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Örneklemin %90.3’üne ulaşılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan bireysel özellikler ve cinsel sağlıkla ilgili bilgi, tutum ve davranışları değerlendirmeye yönelik bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin toplanması araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir ve örneklem grubunun birbirinden etkilenmesi önlenmiştir. Veriler, SPSS-15 paket programında frekans, yüzdelik ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Öğrenciler cinsel yolla bulaşan hastalıklara %42.7 oranında “AIDS, Sifiliz, Gonore”, %24 oranında “AIDS” ve %15.6 oranında “AIDS ve Hepatit” cevabını vermişlerdir. Örneklem grubunun %79.2’si mastürbasyon yapmadığını, %20.8’i ise mastürbasyon yaptığını belirtmiştir. Evlilik öncesi cinsel deneyime ilişkin soruya öğrencilerin %43.8’i “flörtün ötesine karşıyım”, %28.1’i “tamamen karşıyım” yanıtlarını vermişlerdir.

Sonuç: Öğrencilerin çoğunluğu evlilik öncesi cinsel deneyime karşıdır. Öğrenciler cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve bunlardan korunma yollarını bilmektedir. Araştırmacılar araştırmanın daha geniş ve farklı örneklem grubuna uygulanmasını önermiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •