· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 140-143
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İstanbul İli Sınırları İçindeki Bir Devlet Hastanesi Çalışanlarının Kızamık Seronegatifliğinin Belirlenmesi
Arzu Bulut1, Burçin Nur Özdemir1, Salih Çetin1, Yaşar Gökhan Gül2, Ece Dereağzı2
1Arnavutköy Devlet Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilgi Üniversitesi, Perfüzyon Yönetimi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kızamık, kızamık antikor seronegatifliği
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, tanımlayıcı tasarımda Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir devlet hastanesinde çalışanların kızamık seronegatiflik durumlarını sosyo- demografik özellikler açısından belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: İlk olarak, araştırmaya alınan 717 çalışanın yaşı, cinsiyeti, mesleği gibi sosyo-demografik nitelikler hazırlanan Kişisel Personel Sağlık Kartlarına kaydedilmiştir. Daha sonra tüm vakaların serum örneklerinde kızamık virüsüne spesifik IgG tipi antikor düzeylerine bakıldı. Son olarak, verilerin analizinde Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre; çalışanların %44,8'i sağlık çalışanı iken %55,2'si sağlık dışı çalışandır. Çalışanların %54,4'ü kadın iken, %45.6'sı erkektir. Çalışanların %17,4'ü 17-25 yaş aralığında iken %82,6'sı ise 26-60 yaş aralığındadır.

Çalışanların kızamık seronegatiflik durumları ile seronegatiflik durumlarının sosyo-demografik özellikleri ile ilişkisi incelendiğinde; sağlık çalışanlarının %11,8'inin kızamık antikoru seronegatif iken, sağlık dışı çalışanların %10,1'inin kızamık antikoru seronegatiftir. Kadın çalışanların %14,4'ünün kızamık antikoru seronegatif iken, erkek çalışanlarında %6,7'sinin kızamık antikoru seronegatiftir. 17-25 yaş grubu çalışanların %17,16'sının kızamık antikoru seronegatif iken 26-60 yaş grubu çalışanların ise %9,5'nin kızamık antikoru seronegatiftir. Ayrıca, araştırmada kızamık antikoru seropozitif olan 639 kişinin oranı %89,1 iken, kızamık antikoru seronegatif olan 78 kişinin oranı ise %10.9 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma kapsamına alınan hastane çalışanları %10,9 oranında kızamığa duyarlı bulunmuştur. Hastanedeki riskli bölümlerde görev alan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm çalışanlara serolojik tarama ile aşı yapılmasının, kızamık hastalığının nazokomiyal yayılımının önlenmesi için yararlı olabileceği sonucuna varılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •