· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2015, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 160-165
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve İlişkili Değişkenler
Özlem Aşcı, Güleser Hazar, Meliha Yılmaz
Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Artvin, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, eğitim, hemşirelik öğrencisi, iletişim
Özet
Amaç: Bu çalışma sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada bazı değişkenlere göre iletişim becerisi algılarının anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığı ve iletişim becerisi algısı ile bazı değişkenlerin ilişkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmanın örneklemini 289 öğrenci oluş turdu. Araştırmada iletişim becerisi algılarına ilişkin veriler “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)“ ile toplandı. Verilerin analizinde; frekans, Kruskal-Wallis H (KW) test, Mann-Whitney U (U) test ve Spearman's korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular-Sonuç: Çoğunluğu kız (%67,1) olan öğrenci grubunun yaş ortalaması 21,16 ± 1,69 olarak belirlendi. Öğrencilerin İBDÖ puan ortalamaları 102,54±11,44 idi. Kız öğrencilerin erkeklere göre (p=0,002) iletişim becerisine yönelik algıları daha yüksekti. Akademik başarı derecesi yükseldikçe İBDÖ puan ortalamaları da anlamlı olarak yükselmekteydi (p=0,007). Kardeş sayısı ve akademik başarı algısı arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon saptandı. Sonuç olarak, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerisi algıları akademik başarı ve kardeş sayısı ile ilişkilidir. Sınıf düzeyinin yükselmesinin iletişim becerisi algısını değiştirmiyor olması dikkat çekicidir. Erkek öğrencilerin iletişim becerisi algısının düşük olması ve akademik başarı algısının yükselmesinin iletişim beceri algısını da yükseltmesi önemlidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •