· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-032
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
Funda Kardaş Özdemir, Zümrüt Akgün Şahin
Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kars, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, öğrenci, meslek seçimi
Özet
Amaç: Bu araştırma hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini 2014-2015 yılı bahar yarıyılında bir sağlık yüksekokulunun hemşirelik bölümü birinci sınıfta öğrenim gören 164 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem seçiminde herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmadan, araştırmaya katılmayı kabul eden 120 öğrenci ile araştırma yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu ve “Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği (HMSÖ)” kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik dağılımlar, ANOVA, t testi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve Dunn's testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin HMSÖ puan ortalamaları 50.56±15.07'dir. Öğrencilerin cinsiyeti, hemşirelik bölümünü isteyerek seçme durumu, mesleğini sevme durumu ve mesleği seçme nedenine göre HMSÖ toplam puanı bakımından istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Öğrencilerde kız cinsiyette olma, mesleğini isteyerek seçme, mesleğini sevme ve iş bulma olanaklarının fazla olması hemşirelik mesleğinin seçiminde etkili olduğu bulunmuştur. Üniversiteye girecek öğrencilere, mesleğin tanıtımına yönelik programların düzenlenmesi, hemşirelik eğitimine devam eden öğrencilere ise mesleği tanıması, sevmesi ve profesyonel bir kimlik oluşturabilmesi için eğitimciler tarafından desteklenmesi önerilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •