· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-049
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı
Gülçin Avşar1, Filiz Koç2, Gülay Aslan2
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları- Hemşirelik, Erzurum, Türkiye
2Kars Devlet Hastanesi, Hemşirelik, Kars, Türkiye
Anahtar Kelimeler: madde bağımlılığı, benlik saygısı, sosyal destek, hemşirelik
Özet
Amaç: Bu araştırma, madde bağımlılarının ailelerinden aldıkları sosyal destek düzeylerini ve benlik saygılarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma Eylül 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Ekim-Aralık 2014 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin psikiyatri polikliniğine başvuran madde bağımlısı 108 birey oluştururken, örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 100 hasta oluşturmuştur. Çalışmada hasta tanıtım formu, Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Benlik Saygısı Envanteri kullanılmıştır.

Sonuç: Madde bağımlısı olan hastaların Aileden Alınan Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamalarının 34.42±6.34 olduğu ve Benlik Saygısı Envanteri puan ortalamasının 36.03±2.72 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca hastaların Benlik Saygısı Envanteri puan ortalaması ile meslekleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu, fakat diğer sosyodemografik özellikler ile ölçek puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur. Hastaların Aileden Alınan Sosyal Destek Ölçeği puan ortalamaları ile medeni hal arasında anlamlı bir ilişki olduğu, fakat diğer özellikler ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır.

Öneriler: Madde bağımlılarında benlik saygısı ve sosyal desteğin artırılmasına yönelik ailelerin bilinçlendirilmesi için yönelik çalışmaların artırılması önerilebilir. Bu konuda sosyal hizmet kurumlarında uygun programların geliştirilmesi etkili olabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •