· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-088
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler
Afitap Özdelikara, Seval Ağaçdiken, Ebru Aydın
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi, Samsun, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, meslek seçimi, öğrenci
Özet
Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin görüşlerini ve meslek seçimini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini Aralık 2013 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Örneklemin oluşturulmasında ise herhangi bir örneklem yöntemine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden 102 öğrenci alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik veri formu, ‘Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği' (HMSÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 16 paket programında ortalam, t testi ve varyans analizi hesaplamaları ile yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 18.7±0.9, %71.6'sı bayan, %96.1'i bekar, %58.8'i il merkezinde yaşadığını, %55.9'u annelerinin, %37.3'ü babalarının ilköğretim mezunu olduğunu, %63.7'si gelirlerinin giderlerine denk olduğunu, %52.9'u Anadolu veya fen lisesi mezunu olduklarını, %59.8'i akademik başarı durumlarını iyi olarak algıladıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %67.6'sı daha önce hiç hemşirelik hizmeti almadıklarını, %59.8'i daha önce bir hastanın başında refakatçı olarak kalmadıklarını, %71.6'sı ailelerinde hemşirelik mesleği yapan kimsenin bulunmadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %59.8'i hemşireliği isteyerek geldiklerini, hemşirelik mesleğine kendi isteği ile gelmeyen öğrencilerin %63.4'ü istihdam olanakları nedeni ile hemşirelik mesleğini seçtiklerinin ifade etmişlerdir. Hemşirelik mesleğinin seçimine ilişkin sorulara baktığımızda; ‘Hemşirelikte işsiz kalınmayacağını düşünüyorum' ifadesi 84.0±2.49 ortalama puanı ile en yüksek puan ortalamasına sahip madde olmuştur.

Öğrencilerin cinsiyet, maddi durum, hemşirelik hizmeti alma, hemşire yakını olma, mesleği isteyerek seçme, durumu ile mesleki uygunluk ve HMSÖ toplam puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin hemşirelik mesleğini tercih etmede istihdam edilebilirliğin kolay olması, yardım odaklı bir meslek olması ve çevresel yönlendirmenin rol oynadığı belirlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •