· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-095
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Cerrahi Sonrası Ağrı İnsidansı ve Analjezik Kullanım Miktarının Belirlenmesi
Kadriye Acar1, Hüseyin Acar2, Figen Demir3, Fatma Eti Aslan4
1Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, istanbul, Türkiye
4Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı, analjezik ilaçlar, ağrı tedavisi
Özet
Amaç: Cerrahi ağrı tüm dünyada hastaların sıklıkla şikayetçi olduğu bir durumdur. Son yıllarda farmakoloji ve teknoloji alanında kaydedilen tüm gelişmelere rağmen cerrahi ağrı hala ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu araştırma bir cerrahi kliniğinde hastaların ağrı insidansını ve analjezik kullanımını belirlemek amacıyla yapıldı.

Hastalar ve Yöntem: Araştırma 01.09.2012-01.01.2013 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi genel cerrahi kliniğinde yatan ve abdominal cerrahi girişim geçirmiş, cerrahi sonrası ikinci günde olan araştırmaya katılmayı kabul eden 150 hasta ile gerçekleştirildi. Hastaların ağrı düzeylerini ölçmek için sayısal değerlendirme ölçeği kullanıldı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanıp araştırmacı tarafından veri toplama formuna kayıt edildi.

Bulgular: Araştırma sonucunda hastaların %77.3'ünün farklı derecelerde ağrısı olduğu, %22.7'sinin hiç ağrısı olmadığı bulundu. Hastaların bireysel özellikleri, önceki cerrahi bulguları ve başka yerde ağrı bulguları ile cerrahi ağrı arasında ilişki saptanmadı. Hastaların %3'ünün hiçbir analjezik almadığı, %78'inin sadece opioid türü analjezik aldığı geri kalan hastaların da opioid, non streoit anti inflamatuar ilaç (NSAİİ) ve asetominofen (parasetamol) 'in tekli veya kombine şekilde intravenöz (IV) yoldan uygulandığı belirlendi.

Sonuç: Cerrahi ağrı insidansının yüksek olduğu, yeni ve kanıtlanmış ağrı giderme tekniklerinin varlığına rağmen bunlardan yeterince faydalanılmadığı görüldü. Hemşireler ağrı tedavisinde güncel yaklaşımları takip etmeli, etkin ağrı tedavisi yöntemlerini kullanmak amacıyla diğer disiplinleri harekete geçirmelidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •