· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-111
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Bir Huzurevindeki Yaşlılara Verilen Eğitimin Ağız ve Diş Sağlığı Üzerine Etkisi
Saime Erol1, Fatma Nevin Şişman1, Ayşe Sezer1, İlknur Şentürk2, Münevver Aydın3
1Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman EğitimAraştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: yaşlı, ağız sağlığı, eğitim, GASDF
Özet
Amaç: Bu çalışma, bir huzurevindeki yaşlılara verilen eğitimin ağız ve diş sağlığı üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Araştırma İstanbul'da Şubat- Mayıs 2013 tarihleri arasında ön-son test, tek gruplu yarı deneysel araştırma tasarımı ile yürütüldü. Araştırmaya 40 yaşlı dahil edildi. Veri toplama aracı olarak, demografik ve ağız diş sağlığı ile ilgi 40 sorudan oluşan anket formu ve Geriatrik Ağız ve Diş Sağlığı Değerlendirme Formu (GASDF) kullanıldı. Yaşlılara 6-8 kişilik gruplar halinde ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitimden sekiz hafta sonra son testler uygulandı.

Bulgular: Yaş ortalaması 76.90±6.49 olan yaşlıların %60'ı erkekti. Yaşlıların %50'sinde diş yoktu, %77.5'i protez kullanıyordu ve %35'inin ağızlarında yara vardı. Yaşlıların GOHAI'den aldıkları puanlar eğitim sonrasında istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (Z=2.96; p=0.003). Eğitim sonrası yaşlıların ağız yarasında azalma oldu.

Sonuç: Geriatrik Ağız Sağlığı Değerlendirme Formu puanlarının, diş/protez fırçalama sayısının arttığı; ağız yaralarında azalma olduğu görüldü. Bu anlamda ağız ve diş sağlığı eğitiminin etkili olduğu söylenebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •