· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 134-141
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Aygül Kıssal1, Mustafa Kaya2, Medine Koç1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tokat, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tokat, Türkiye
Anahtar Kelimeler: iletişim becerileri, hemşirelik, beden eğitimi ve spor yüksekokulu
Özet
Amaç: Bu çalışma bir üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin karşılaştırması ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Materyal ve Metot: Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014-2015 öğretim yılında öğrenim gören toplam 496 öğrenci bu çalışmaya katılmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve Korkut (1996) tarafından geliştirilen “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler SPSS 20 paket istatistik programında yüzdelik, ki kare, t-testi, Anova, Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri ile değerlendirilmiştir. Çalışma için kurum ve katılımcılardan sözel izin alınmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada Hemşirelik öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri 74.61±15.97, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin ise 67.93±16.01 ve gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p< .05). Sınıflara göre iletişim beceri düzeyleri her iki bölüm öğrencilerinde de istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir (p>.05). Erkek öğrencilerin iletişim beceri düzeyi kadın öğrencilerden daha düşük olup aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Öğrencilerin spor yapma, yaşadığı yer, baba ve anne eğitim düzeyi, ailenin gelir durumu ile iletişim becerisi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> .05).

Sonuç: Sınıf düzeyinin yükselmesinin iletişim beceri puanlarını değiştirmiyor olması, erkek öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin daha düşük olması ders müfredatlarına bazı düzenlemeler yapılmasının ve öğrencilerin iletişim beceri düzeylerini geliştirmesinin mesleki açıdan son derece önemli bir gereklilik olduğunu ortaya koymaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •