· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 202-208
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Son Sınıf Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüşleri
Didem Kaya, Zehra Gölbaşı
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencileri, ebelik öğrencileri, gebelikte şiddet, aile içi şiddet
Özet
Amaç: Bu çalışma son sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin gebelikte kadına yönelik şiddetle ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini 124 son sınıf öğrenci (88 hemşirelik, 36 ebelik öğrencisi) oluşturmuş ve veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan bir soru formu ile toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi, yüzde dağılımları ve ki-kare testi kullanılarak yapılmış ve yorumlanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %50.8'i aile içi şiddet (AİŞ) uygulayan kişiye yönelik yasal yaptırımlar, %49.2'si AİŞ mağdurunun yasal hakları, %31.5'i AİŞ'ye müdahale ve %29.0'ı gebelikte şiddet sıklığı ve önemi konularında eğitimleri süresince aldıkları bilgiyi yetersiz bulmuşlardır. Diğer taraftan öğrencilerin %38.7'si gebelikte şiddet sıklığı ve önemi, %53.2'si gebelikte şiddetin anne ve fetal sağlığa etkileri, %51.6'sı gebelikte şiddetin doğum sonu anne ve bebek sağlığına etkileri konularında eğitimleri süresince aldıkları bilgiyi yeterli bulmuşlardır. Öğrencilerin %98.4'ü “kadının istemediği halde çocuk doğurmaya zorlanması bir şiddet türüdür”, %83.1'i “bebeğin cinsiyetinin kız ya da erkek olması gebelik döneminde kadının şiddete maruz kalmasına neden olabilir”, %90.3'ü “prenatal bakım sırasında gebe kadının şiddete uğrama riskini belirlemek sağlık personellerinin önemli görevlerinden biridir”, %87.9'unun “sağlık personelinin mesleki eğitiminde gebelikte şiddet konusuna daha fazla yer verilmelidir” ve %48.4'ünün ise “gebelikte şiddet sağlık personelinin göz ardı ettiği bir sorundur” ifadelerine katıldıkları belirlenmiştir.

Sonuç: Öğrencilerin çoğunluğu, gebelik döneminde kadının şiddete maruz kalmasına neden olabilecek olası durumları, sağlık personelinin gebe kadının yaşadığı şiddeti erken tanılamada önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmektedirler. Ancak öğrencilerin eğitimleri sırasında genelde AİŞ ve özelde gebelikte şiddet konusunda yeterli bilgi almadıkları söylenebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •