· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 209-217
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hastane Web Site Performanslarının Halkla İlişkiler ve Tanıtım Açısından İncelenmesi: Türkiye, Hindistan ve İrlanda Örnekleri
S. Haluk Özsarı1, Haydar Hoşgör2, Derya Gündüz Hoşgör3
1Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Şişli Şişli Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: JCI, hastane, web sitesi, halkla ilişkiler, içerik analizi
Özet
Amaç: Bu çalışma farklı temel sağlık göstergelerine sahip olan Türkiye, Hindistan ve İrlanda'daki JCI akreditasyonu sertifikasına sahip olan hastanelerin kurumsal web sitelerinin halkla ilişkiler ve tanıtım konusundaki performanslarını değerlendirmek ve performanslarını ne düzeyde kullandıklarını kıyaslamak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma, niteliksel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini dünyadaki hastane programı bazında JCI akreditasyonuna sahip 500 hastane oluşturmaktadır. Bu kapsamda belirlenen evrenden yola çıkarak örneklem seçimine gidilmiş ve yargısal örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 69 hastaneye ait web sitesi çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında Maifredi ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılımlar ve frekans hesaplamaları için SPSS 20.0 paket programından faydalanılmıştır.

Bulgular: “Teknik hizmetler”, “hastane bilgisi ve hizmetleri”, “kabul ve sağlık hizmetleri”, “interaktif çevrimiçi hizmetler” ve “dış faaliyetler” olmak üzere beş farklı kategoride ele alınan hastanelerin, kurumsal web site performansları bakımından şu sırayı izledikleri saptanmıştır: İrlanda (61,8 puan), Türkiye (55,5 puan) ve Hindistan (49,5 puan).

Sonuç: Çalışma kapsamında ele alınan ülkelerin temel sağlık göstergeleri bakımından izledikleri gelişmişlik düzeyleri sıralaması ile halkla ilişkiler ve tanıtım amacıyla kullandıkları kurumsal web sitelerinin performans düzeyleri sıralamasının aynı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda İrlanda'daki hastanelerinin web sitelerini etkili kullandıkları, Türkiye ve Hindistan'daki hastanelerin ise orta düzeyde etkili kullandıkları söylenebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •