· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2016, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 218-225
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
El Yıkama ve Paraziter Hastalıklar Eğitimi: Okul Çocuklarının Bilgi ve Davranışları Üzerine Etkisi
İlknur Bilgin, Funda Evcili, Nurdan Kaya, Mine Bekar
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: el yıkama, paraziter hastalıklar, okul çocuğu
Özet
El yıkama, paraziter hastalıklarının önlenmesinde en basit ve en etkili yöntemdir. Bu araştırmanın amacı, el yıkama ve paraziter hastalıklar eğitiminin okul çocuklarının bilgi ve davranışları üzerine etkisini belirlemektir. Ön test-son test kontrol grupsuz müdahale araştırması türünde gerçekleştirilen çalışmaya Aralık 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Sivas il merkezinde bulunan bir devlet okulunun ortaokulunda öğrenim gören 230 öğrenci katıldı. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, El Yıkama Davranışlarını Değerlendirme Formu ve Paraziter Hastalıklara İlişkin Bilgi Formu kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde, sayı, yüzde ve pearson ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Öğrencilerin yaş ortalamasının 11,4±0,84 olduğu belirlendi. Öğrencilerin % 99,1'i el hijyeni, % 47'si paraziter hastalıklar hakkında bilgi aldığını belirtti. Eğitim öncesi öğrencilerin cinsiyetine göre el yıkama sıklığı, el yıkama süresi ve taharet şekli arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunamazken (p>0,05), il merkezinde yaşayan öğrencilerin merkeze bağlı köylerde yaşayan öğrencilere göre el yıkama sıklıklarının ve el yıkama sürelerinin arttığı, taharetlenme amacıyla su ve tuvalet kağıdı kullanma oranlarının daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05). El yıkama ve paraziter hastalıklar eğitiminin öğrencilerin bilgi ve davranışları üzerine pozitif etki yaptığı belirlendi. Sağlık profesyonelleri özellikle ebeler ve hemşireler, hijyenik el yıkama uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla paraziter hastalıkların önlenmesine, bilinçli ve sağlıklı toplumlar yetiştirilmesine katkı sağlamalıdır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •