· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-023
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ameliyathanede Hasta Güvenliği Kültürünün ve Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Kullanımının İncelenmesi
Özgül Karayurt1, Hale Turhan Damar2, Özlem Bilik2, Saliha Özdöker3, Melike Duran3
1İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Ameliyathane, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hasta güvenliği kültürü, güvenli cerrahi kontrol listesi, ameliyathane
Özet
Giriş ve Amaç: Ameliyathanelerde hasta güvenli kültürünün sağlanmasında Amerikan Ameliyathane Hemşireler Derneği iş sürecinin basitleştirilmesi ve standardize edilmesinin yanı sıra ekip iş birliğini, hata rapor sisteminin kullanımını önermiştir. Bu çalışmanın amacı ameliyathane çalışanlarında hasta güvenliği kültürünün belirlenmesi ve güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanımının incelenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel araştırmanın verileri, Mart 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi merkezi ameliyathanesinde “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” ve “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Anketi” kullanılarak toplanmıştır. Örneklemi, çalışmaya katılmayı kabul eden ameliyathanede hasta ile birebir çalışan, 96 hekim, hemşire ve anestezi ve ameliyathane teknikeri oluşturmuştur.

Bulgular: Katılımcıların %36.5'i hemşire, %31.3'ü hekim, %32.3'ü anestezi teknikeri olup; %41.7'sinin ameliyathanede 5 yıl ve daha az süredir çalıştığı saptanmıştır. Ameliyathane çalışanların %81.3'ünün Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'ni bilmediği ancak %76'sının kullanmak istediği belirlenmiştir. Katılımcıların %71.9'nun hiç olay raporlamadığı, %22.9'nun 1-2 olay raporladığı saptanmıştır. Ameliyathanede çalışanların %59.4'nün ameliyathanenin hasta güvenliği düzeyini kabul edilebilir olarak değerlendirmiştir. Çalışanlarının ameliyathanede çalışma yılları ile ölçeğin, “Üniteler içerisinde ekip çalışması”, “Hatalar hakkında geribildirim ve iletişim”, “Hatalar hakkına cezalandırıcı olmayan tutum”, “Hasta güvenliği için hastane yönetiminin tutumu” alt boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p = 0.017, p = 0.006, p = 0.031, p = 0.015).

Sonuç: Araştırma sonuçları ameliyathane hemşirelerinin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'ni tanıması ve kullanmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca hemşirelerin bu konudaki eğitimlerinin planlanmasına ve hasta güvenliği kültürünün geliştirmesine katkı sağlayabileceği öngörülmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •