· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-048
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlık Kuruluşlarında Örgüt İklimi ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki
İbrahim Gün, Selma Söyük
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Yönetimi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Örgüt iklimi, örgütsel güven, sağlık kuruluşları
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlık kuruluşlarında örgüt iklimi ve örgütsel güven düzeylerini belirlemek ve aradaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı türde kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini İstanbul'da faaliyet gösteren kamu hastaneleri birliğine bağlı iki eğitim araştırma hastanesinde kadrolu olarak çalışanlar oluşturmuştur. Hastanelerde kadrolu çalışan sayısı 2663'tür. Örneklem seçim yöntemine gidilmemiş olup, araştırma süresince bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış, ancak araştırmaya 801 kişi katılmayı kabul etmiştir. Anketlerin geri toplanma sürecinde 396 anket formu doğru ve eksiksiz olarak teslim alınmıştır. Anketlerin geri dönüş oranının %49,5 olduğu tespit edilmiş, toplanan veriler %95 güven aralığında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışanların örgüt iklimi puan ortalamaları 2,76±0,42 iken örgütsel güven puan ortalamaları 2,98±0,71 olarak bulunmuştur. Gruplar arasında yapılan karşılaştırmada örgüt iklimi ile eğitim durumu, kurumdaki çalışma süresi, toplam çalışma süresi, gelir düzeyi, mesleğini isteyerek seçme arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Örgütsel güven ile demografik değişkenlerin karşılaştırılmasında; yaş, toplam çalışma süresi ve mesleğini isteyerek seçme değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Örgüt iklimi ve örgütsel güven arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (r=,548; p<0.00).

Sonuç: Çalışanların örgüt iklimi düzeylerinin ortalama altında olduğu ve örgütsel güven düzeyinin orta derecede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgüt ikliminde; eğitim durumu, kurumdaki çalışma süresi, toplam çalışma süresi, gelir düzeyi, mesleğini isteyerek seçmenin önemli olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel güvende ise; yaş, toplam çalışma süresi ve mesleğini isteyerek seçme önemli bulunmuştur. Örgüt iklimi ve örgütsel güven arasındaki ilişki orta düzeyde pozitif yönlüdür.

  • Başa Dön
  • Özet
  •