· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 080-084
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlık Kuruluşuna Başvuran Hastaların Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Işıl Pakiş1, Figen Demir2, Gülfer Bektaş3, Ufuk Altın4, Sinan Yıldırım5
1Acıbadem Üniversitesi, Adli Tıp, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Halk Sağlığı, istanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Yönetimi, istanbul, Türkiye
4İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, istanbul, Türkiye
5Çanakkale Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kadına yönelik şiddet, bilgi, farkındalık
Özet
Bu çalışmada kadına yönelik şiddete karşı bilgi ve farkındalık araştırılması ve sosyo demografik özelliklerin bilgi ve farkındalığa etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu tanımlayıcı çalışmada Türkiye’nin doğusundaki iki farklı hastanede Kasım-Aralık 2013 tarihlerinde yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanan anket formu kullanılmıştır. Anket formu araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve onay veren kadınlara uygulanmıştır.

Anket formu demografik özellikler, kadına yönelik şiddet konusunda bilgi ve farkındalık sorularından oluşmaktadır. Kadına yönelik şiddet toplam bilgi skoru ölçülmüştür. Veriler SPSS 15 sürümü kullanılarak analiz edilmiştir. Anket formu 196 kadına uygulanmıştır. Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 30.98±5.74’dır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%94.9’u) küçük düşürme ve aşağılama gibi davranışları şiddet olarak tanımlamıştır. Önermelerden elde edilen toplam bilgi puan ortalaması 11.61, standart sapma 2.69’dur. (En yüksek:15, en düşük:6). Medeni duruma, eğitim durumuna, başvurdukları hastaneye göre katılımcıların bilgi puan ortalamaları arasında bir fark yoktur (p>0.05).

Kadınların kadına yönelik şiddete karşı farkındalık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •