· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-096
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Babaların Bebek Bakımı Konusundaki Özgüvenleri ve Etkileyen Faktörler
Fatih Kara1, Sabriye Uçan2, Aysun Güzel3
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Konya, Türkiye
2Serik İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi, Ebe, Antalya, Türkiye
3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım Ve Afet Yönetimi, Burdur, Türkiye
Anahtar Kelimeler: babalık rolü, bebek bakımı, öz-güven
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ilk kez bebek sahibi olan babaların bebek bakımı konusundaki özgüvenlerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

Yöntem: Bu kesitsel araştırma bir ilçede yaşayan 120 baba ile Mart-Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Pharis Özgüven Ölçeği ve babaların sosyodemografik özelliklerini içeren sorulardan oluşan anket formuyla toplanmıştır. Veriler SPSS 16.0 programında yüzdelik, tek yönlü varyans analizi, post-hoc testleri (Tukey HSD ve Games Howell çoklu karşılaştırma testi) ve bağımsız örneklem t-testi kullanılarak analiz edilmiş; p<0,05 olan değerler anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Babaların Pharis Özgüven Ölçeği ortalaması 37,03±9,4'dür. 31-36 yaşındaki babaların özgüven puan ortalamalarının, 19-24 yaş arasındaki babalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,01). Bebek bakımı bilgisine sahip olan babaların özgüven puan ortalamalarının bebek bakımı bilgisine sahip olmayan babalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,01).

Sonuç: Babaların özgüvenleri düşük bulunmuştur. Yaş ve bebek bakımı konusunda edinilen bilgi babaların özgüvenlerini açısından önemlidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •