· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-103
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yenidoğan Stres Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Sibel Serap Ceylan1, Bahire Bolışık2
1Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Hemşirelik
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, YYBÜ, hemşire
Özet
Amaç: Araştırmanın amacı yenidoğanın stresini değerlendirmede araştırmacıların ve klinisyenlerin kullanabileceği pratik bir ölçme aracı geliştirmektir.

Çalışma Planı: Çalışma metodolojik bir araştırmadır. Araştırmaya yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi ve bakım alan 212 yenidoğan alınmıştır. Araştırma verileri Yenidoğan tanıtım formu, Yenidoğan Stres Ölçeği ve Yenidoğan Konfor Davranış Ölçeği (COMFORTneo) kullanılarak toplanmıştır. Ölçek; kapsam geçerliği, eş zaman geçerliği, iç tutarlık, gözlemciler arası güvenirlik açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0.90 ile 1.00 arasındadır. Cronbach alfa katsayısı 0.65-0.81 arasında olan Yenidoğan Stres Ölçeği oldukça güvenilirdir. Madde analizi sonuçlarına göre madde-toplam korelasyonları (r=0.20-0.66) yeterli düzeyde yüksek bulunmuştur. Eş zaman geçerliği için yapılan incelemede Yenidoğan Stres Ölçeği ve COMFORTneo puanları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki vardır (r=0.58-0.84; p<0.01). Kappa analizi (0.83-1.00) ve sınıf içi korelasyon (r=0.83-1.00) sonuçlarına göre gözlemciler arası uyum olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Yenidoğan Stres Ölçeği'nin yenidoğanın stresini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçtüğü belirlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •