· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-109
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi
Dilek Çolak Okumuş1, Esra Uğur2
1Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kocaeli, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, bakım davranışları, duygusal zeka
Özet
Amaç: Hemşirelerin bakım verirken terapötik ilişki kurabilmeleri, hastalarının fizyolojik ve duygusal gereksinimlerini karşılayabilmeleri için duygusal zeka düzeylerinin gelişmiş olması önemlidir. Bu çalışma hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin bakım davranışlarına etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Çalışma Planı: Tanımlayıcı araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesi yataklı servislerinde çalışan 172 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Bakım Davranışları Ölçeği – 24 ve Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği ile elde edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, student t testi, ANOVA, Tukey testi ve pearson korelasyon analizleri kullanıldı. Veriler %95 güven aralığında değerlendirildi.

Bulgular: Bakım davranışları ölçeği genelinin ortalaması 5.17+0.49, duygusal zeka ölçeği genelinin ortalaması 146.3+14.67 olarak bulundu. Bakım davranışları ölçeği geneli ve alt boyutları ile duygusal zeka ölçeği ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<0.05 ).

Sonuç: Hemşirelere kendini tanıma ve duyguların yönetimine yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim verilmesi duygusal zeka gelişimlerini destekleyecektir. Duygusal zeka gelişimi ise hasta bakım kalitesini arttırmaya fayda sağlar.

  • Başa Dön
  • Özet
  •