· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 138-145
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Algılanan Stres İle Gastrointestinal Semptom Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tanımlayıcı Araştırma
Ülken Tunga Babaoğlu1, Serhat Özdenk2
1Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
2Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: algılanan stres, gastrointestinal semptom, besyo, öğrenci
Özet
Amaç: Öğrenciler, gerek eğitim döneminde yaşadıkları sınav, ders geçme gibi stresörler, gerekse mezuniyet sonrası yaşadıkları gelecek kaygısı nedeniyle çeşitli streslere maruz kalmaktadırlar. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı stres ve bununla ilintili olan fiziksel etkilerine dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Araştırmamızın amacı, Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin algılanan stres düzeyleri ve gastrointestinal semptomlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Çalışma Planı: Tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışma, Anadolu Bölgesi’nde bir üniversiteye bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini yüksekokulda bulunan üç bölümde kayıtlı olan toplam 390 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan ankete, kişisel bilgi içeren sorular dışında Algılanan Stres Ölçeği ve Gastrointestinal Semptomlar Anketi kullanılmıştır. Gastrointestinal (Gİ) semptomları olan ve olmayan ile algılanan stres çeyrekleri gruplar arasında kategorik değişkenlerin karşılaştırılması Ki-kare Testi kullanılarak analiz yapılmıştır. İkili analizlerde anlamlı bulunan değişkenlere lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin, algılanan stres düzeyleri ortalaması 18,98±4,80 olarak saptanmıştır. Algılanan stres düzeyi çeyreklik bölümleri yükseldikçe gastrointestinal semptomların görülme oranı da artmakta olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencilerin %68,2’si en az bir kez gastrointestinal semptom yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin, %24,3’ü özofagus semptomlarından, %47,4’ü üst dismotilite semptomlarından, %50,8’i bağırsak semptomlarından en az bir adedini yaşadıklarını belirtmişlerdir. Gastrointestinal semptomlarının olmasını, stres düzeyinin en yüksek grupta olması 2,1 kat daha yüksek risk olduğu bulunmuştur.

Tartışma: Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunda gastrointestinal semptomların görüldüğü belirlenmiştir. Algılanan stres ile fiziksel etkilerinden biri olan gastrointestinal semptomlar arasında ilişki tespit edilmiştir. Algılanan stresin azaltılabilmesi için, öğrencilere stres yönetimi ve stresle başa çıkma gibi konularda ders müfredatına veya eğitim dönemi içerisinde ilgili seminerler veya toplantılar yapılmasının uygun olacağını düşünmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •